Vieme, že uží­vateľ počí­tača je určite odborníkom vo svo­jom odbore, ale niekedy nerozu­mie pokročilým nas­tave­ni­am, pre­to sme tu my, ktorí ochotne pomôžeme s kaž­dou záleži­tosťou ohľadne PC , audio sys­té­mu ale­bo satelitu.